Смештај, чување и излагање архивске и библиотечке грађе - Међународни стандарди
Прочитај ми

1. IFLA Principles for the Care and Handling of Library material (Начела за чување библиотечке грађе и за поступање с њом). Садржи препоруке за обраду, коришћење, чување, заштиту, транспорт, излагање традиционалне (папирне), фотографске и филмске грађе, аудиовизуелних, магнетних и оптичких носилаца записа, те њихово умножавање, у циљу заштите, путем фотокопирања, микрофилмовања и дигитализације.


2. ISO 11799:2003 Information and documentation – Document storage requirements for archive and library materials (Смештајни услови за архивски и библиотечки материјал). Стандард прецизира услове које би требало да испуњава просторија која се користи као депо за смештај архивске и библиотечке грађе: конструкција, место, инсталације и опрема.


3. ISO 18902:2001 Imaging materials – Processed photographic films, plates and papers – Filing enclosures and storage containers (Копирана грађа – Обрађени фотографски филмови, плоче и папири – кошуљице за одлагање и контејнери за смештај).


4. ISO 18911:2000 Imaging materials – Processed safety photographic films – Storage practices (Копирана грађа – Обрађени фотографски филмови – начин чувања). Обрађују се начини и услови за чување фотографских филмова, те начини обраде, коришћења и прегледања филмова. Стандард се не односи на нитратне филмове.


5. ISO 18918:2000 Imaging materials – Processed photographic plates – Storage practices (Копирана грађа – обрађене фотографске плоче – начини чувања). Одређени су детаљни услови за чување, коришћење и прегледавање фотографских плоча. Препоруке су дате у два нивоа – средње (просечне), за краћи животни век (најмање 10 година) и строжи критеријум за архивско чување (дужи животни век).


6. ISO 18920:2000 Imaging materials – Photografic reflection prints – Storage practices (Копирана грађа – фотографије – начини чувања). Стандард обрађује начине чувања, заштите и коришћења фотографија. Одређени су општи услови за чување фотографија, облик и квалитет заштитних кошуљица и кутија, опрема депоа и микроклиматски услови у њима.


7. ISO 18921:2002 Imaging materials – Compact disc (CD-ROM) – Method for estimating the life expectancy based on the effect of temperature and relative humidity (Копирана грађа – компакт диск (CD-ROM) Поступак за утврђивање очекиваног трајања с обзиром на утицај температуре и релативне влажности). Дате су препоруке и резултати тестирања старости компакт дискова с обзиром на промене температуре и релативне влажности.


8. ISO 18923:2000 Imaging materials – Polyester-base magnetic tape – Storage practices (Копирана грађа – магнетна трака на бази полиестера – начини чувања). Дате су препоруке о начину и условима за чување, коришћење и заштиту магнетних трака.


9. ISO 18925:2002 Imaging materials – Optical disc media – Storage practices (Копирана грађа – оптички диск – начини чувања). Одређени су услови за архивско чување оптичких дискова за аудио, видео и компјутерско коришћење, начини руковања са њима, прегледања, чишћења. Образложени су само утицаји температуре и релативне влажности на њих, али не и утицаји светлости, загађеног ваздуха и других опасности.


10. ISO 18927:2002 Imaging materials – Recordable compact disc system-method for estimating the life expectancy based on the effect of temperature and relative humidity (Копирана грађа – Компакт дискови са једнократним записом – поступак за утврђивање очекиваног трајања с обзиром на утицај температуре и релативне влажности). Обрађује резултате тестирања утврђивања старости компакт дискова на којима се не могу мењати подаци, а с обзиром на утицај температуре и релативне влажности.


11. ISO 18928:2002 Imaging materials – Unprocessed photographic films and papers – Storage practices (Копирана грађа – неупотребљени фотографски филмови и папир – начини чувања). Слични су захтеви за употребљен и неупотребљен фотографски материјал, али постоје и разлике које су одређене овим стандардом.


12. ISO 18934:2006 Imaging materials – Multiple media archives – Storage environment (Копирана грађа – архиве на више медијума – услови чувања). Стандард обрађује услове чувања у случају постојања разноврсних медијума у истом простору. Овај стандард не укида постојеће стандарде који се тичу услова чувања а односе се на одређен медијум нпр. папир.

 

СТАНДАРДИ

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS