Etički kodeks arhivista
Pročitaj mi

[Usvojeno na Trinaestom kongresu MAS-a, 6. septembra 1996. godine u Pekingu.]


Korice kodeksa - interno izdanje Arhiva Jugoslavije 1997.
  1. Etički kodeks arhivista postavlja visoke standarde ponašanja u arhivskoj struci. Nove članove arhivske struke upoznaje sa ovim standardima, iskusne arhiviste podseća na njihove profesionalne odgovornosti, a kod javnosti podstiče poverenje u struku.
  2. Pod pojmom "arhivist" u kodeksu obuhvaćeni su svi koji su odgovorni za nadzor, preuzimanje, obradu, čuvanje, zaštitu i rukovanje arhivskom građom.
  3. Ustanove i arhive treba podsticati da prihvate politiku i praksu koja će olakšati implementaciju ovog kodeksa.
  4. Cilj kodeksa je da članovima struke pruži etički okvir ponašanja. a ne određena rešenja za pojedinačne probleme.
  5. Principi su propraćeni komentarom; principi i komentari zajedno čine Etički kodeks.
  6. Implementacija kodeksa zavisi od arhivskih ustanova i stručnih udruženja. Može se sprovesti putem obrazovanja, kao i utvrđivanjem određenih smernica u slučaju nedoumica, istraživanja neetičkog ponašanja i, ukoliko je potrebno, primene sankcija.

TEKST KODEKSA

1.
Arhivisti čuvaju integritet arhivske građe i tako garantuju da će ona ostati trajno i pouzdano svedočanstvo prošlosti.

Primarni zadatak arhivista je obezbeđivanje integriteta dokumenata koji su im povereni na brigu i čuvanje. U izvršavanju ove dužnosti oni moraju da vode računa o legitimnim, iako ponekad međusobno suprotstavljenim, pravima i interesima poslodavaca, vlasnika, osoba koje se spominju u dokumentima i korisnika, prošlih, sadašnjih i budućih. Objektivnost i nepristrasnost arhivista su mera njihove profesionalnosti. Oni moraju da se odupiru svakom pritisku, bez obzira odakle dolazio, kome je cilj manipulacija svedočanstvom ili prikrivanje ili iskrivljavanje činjenica.


2.
Arhivisti vrednuju, odabiraju i čuvaju arhivsku građu u njenom istorijskom, pravnom i administrativnom kontekstu, uz poštovanje principa provenijencije, omogućavajući tako da se očuvaju i jasno uoče izvorni odnosi među dokumentima.

Arhivisti deluju u skladu s opšteprihvaćenim načelima i praksom. Arhivisti moraju da obavljaju svoje zadatke i funkcije u skladu s arhivističkim načelima kada se radi o: nastajanju, rukovanju i raspolaganju registraturskom i arhivskom građom, uključujući elektronske i multimedijske zapise, zatim o odabiranju i preuzimanju dokumenata radi njihovog konačnog smeštaja u arhive, kao i o bezbednosti, čuvanju i zaštiti arhivske građe o kojoj brinu, te o sređivanju, opisivanju, objavljivanju i obezbeđivanju dostupnosti dokumentima. Arhivisti moraju da vrednuju dokumenta nepristrasno, da svoj sud zasnivaju na temeljnom poznavanju administrativnih potreba svojih ustanova kao i politike prijema arhivske građe u njima. Oni treba da sređuju i opisuju dokumente odabrane za čuvanje u skladu s arhivističkim načelima (naročito s načelom provenijencije i načelom prvobitnog reda) i opšteprihvaćenim standardima, što je ranije moguće. Arhivisti treba da preuzimaju arhivsku građu u skladu s ciljevima i mogućnostima svojih ustanova. Ne smeju da zahtevaju ili da prihvataju preuzimanje građe kada bi to moglo da ugrozi integritet ili bezbednost dokumenata; treba da sarađuju kako bi obezbedili najprikladniju zaštitu i uskladištenje dokumenata. Arhivisti treba da sarađuju u cilju povraćaja odnesene arhivske građe.


3.
Arhivisti treba da sačuvaju autentičnost dokumenata tokom arhivske obrade, zaštite i korišćenja.

Arhivisti moraju da obezbede da arhivska vrednost dokumenata, uključujući i elektronske ili multimedijske zapise, ne bude umanjena u toku arhivističkog rada na odabiranju, sređivanju i popisivanju, zaštiti i korišćenju. Svako odabiranje sprovodi se u skladu s pažljivo utvrđenim postupcima i kriterijumima. Zamena originala drugim oblicima treba da se izvrši u svetlu pravne, istinite i informativne vrednosti dokumenta. Korisniku treba saopštiti da su dokumenti, čije korišćenje podleže ograničenjima, privremeno sklonjeni iz fascikle.


4.
Arhivisti treba da obezbede kontinuiranu dostupnost i razumljivost dokumenata.

Arhivisti odabiraju dokumenta za trajno čuvanje ili za uništenje prvenstveno da bi sačuvali bitno svedočanstvo o delovanju osobe ili ustanove koja ih je stvorila ili prikupila, istovremeno vodeći računa da se interesi istraživača menjaju. Arhivisti moraju da budu svesni da preuzimanje dokumenata sumnjivog porekla, ma kako da su zanimljiva, može da podstiče nezakonitu trgovinu. Oni treba da sarađuju sa svojim kolegama i službama nadležnim za hvatanje i gonjenje osoba osumnjičenih za krađu arhivske građe.


5.
Arhivisti treba da vode dokumentaciju o svojim aktivnostima na obradi arhivske građe kako bi mogli da ih obrazlože.

Arhivisti treba da se zalažu za pravilnu primenu kancelarijskog poslovanja tokom životnog veka dokumenata i da sarađuju sa stvaraocima registraturske građe pri upotrebi novih oblika zapisa i prakse uvođenja novih informacionih tehnologija. Oni ne treba da brinu samo o prikupljanju postojećih dokumenata, već i da obezbede da se u postojeće informacione i arhivske sisteme od samog početka ugrade odgovarajući postupci koji će omogućiti da se vredni dokumenti sačuvaju. Arhivisti koji pregovaraju sa ovlašćenim službama ili s vlasnicima o predaji dokumenata treba da obezbede da odluka bude zasnovana, kad god je to primenljivo, na punom uvažavanju sledećih elemenata: ovlašćenju za predaju, poklon ili otkup; na finansijskom dogovoru i koristi; na planu za sređivanje i obradu; na autorskom pravu i uslovima korišćenja. Arhivisti treba trajno da čuvaju dokumenta o preuzimanju arhivske građe, čuvanju i celokupnom obavljenom arhivskom radu na njoj.


6.
Arhivisti treba da promovišu najširu moguću dostupnost arhivske građe i obezbede jednaku uslugu svim korisnicima.

Arhivisti treba da izrađuju odgovarajuća opšta i posebna informativna sredstva za svu arhivsku građu koju čuvaju. Oni treba nepristrasno da pružaju savete i da koriste sva raspoloživa sredstva kako bi svima obezbedili ujednačeni nivo usluga. Arhivisti treba da nastoje da pomognu, da ljubazno odgovaraju na sva razumna pitanja koja se odnose na arhivsku građu koju čuvaju i da podstiču njeno korišćenje u najvećoj mogućoj meri, u skladu sa politikom ustanove, zaštitom građe, zakonskim odredbama, pravima pojedinaca, kao i sporazumima sa darodavcem. Potencijalne korisnike treba da obaveste o postojećim ograničenjima kod korišćenja i da ih pravedno primenjuju. Arhivisti treba da suzbijaju nerazumna ograničenja u pristupu i korišćenju arhivske građe; moraju, međutim, da predlože ili prihvate jasno utvrđena ograničenja s privremenim trajanjem kao uslovom za preuzimanje. Oni treba da se strogo pridržavaju i nepristrasno primenjuju sve dogovore postignute u trenutku preuzimanja arhivske građe ali, u interesu liberalizacije pristupa, oni bi morali da dogovore uslove ugovora kada se okolnosti promene.


7.
Arhivisti treba da poštuju i pravo na pristup arhivskoj građi i pravo na privatnost i da postupaju u skladu sa relevantnim zakonodavstvom.

Arhivisti treba da zaštite privatnost pravnih i fizičkih lica, kao i državnu bezbednost, bez uništavanja informacija, naročito kada se radi o elektronskim zapisima gde su promene i brisanje podataka uobičajena praksa. Oni moraju da poštuju privatnost osoba koje su stvorile dokumenta, ili na koja se dokumenta odnose, naročito kada te osobe nemaju uticaja na odluke o korišćenju i raspolaganju dokumentima.


8.
Arhivisti treba da koriste posebno poverenje koje im je ukazano za dobro svih, te da izbegavaju da upotrebljavaju svoj položaj za neopravdano sticanje vlastite ili bilo čije dobiti.

Arhivisti treba da se suzdržavaju od svih aktivnosti koje bi mogle da ugroze njihov profesionalni integritet, objektivnost i nepristrasnost. Ne smeju iz svoje delatnosti da izvlače finansijske ili druge lične koristi koje bi bile štetne za ustanove, korisnike i kolege. Arhivisti ne smeju za sebe da prikupljaju originalna dokumenta ili da učestuvuju u bilo kakvoj trgovini dokumentima. Treba da izbegavaju delatnosti koje bi u javnosti mogle da izazovu utisak sukoba interesa. Arhivisti mogu da koriste arhivsku građu svoje ustanove za lična istraživanja i objavljivanje, samo ukoliko se takav posao obavlja pod istim uslovima pod kojima rade ostali korisnici arhivske građe. Ne smeju da otkrivaju ni da koriste informacije do kojih su došli radom na arhivskoj građi kojoj je pristup ograničen. Ne smeju da dopuste da njihov lični interes za istraživanje ili objavljivanje dođe u sukob sa profesionalnim ili administrativnim obavezama zbog kojih su zaposleni. Kada koriste arhivsku građu svoje ustanove, arhivisti ne smeju da koriste svoje saznanje o neobjavljenim rezultatima pojedinih istraživača a da ih prethodno ne obaveste o svojoj nameri da se njima posluže. Arhivisti mogu da iznose svoje ocene i mišljenja o radovima drugih u svojoj oblasti, uključujući i radove nastale na osnovu dokumenata koji se čuvaju u njihovim institucijama. Arhivisti ne smeju da dopuštaju nikome izvan svoje struke da se meša u njihove poslove i obaveze.


9.
Arhivisti moraju da nastoje da dostignu najviši profesionalni nivo sistematičnim i stalnim obnavljanjem znanja iz oblasti arhivistike i razmenom rezultata svojih istraživanja i iskustava.

Arhivisti treba da nastoje da razvijaju svoje stručno znanje i da se osposobljavaju, da doprinose napretku arhivistike i da obezbede da oni, čije obrazovanje ili obuku nadgledaju, budu osposobljeni za kompetentno obavljanje svojih zadataka.


10.
Arhivisti treba da unapređuju zaštitu i korišćenje svetske arhivske baštine kroz saradnju s pripadnicima vlastite i drugih struka.

Arhivisti treba da nastoje da poboljšaju saradnju i da izbegavaju sukobe s kolegama, da rešavaju probleme podsticanjem poštovanja arhivističkih standarda i profesionalne etike. Arhivisti treba da sarađuju s predstavnicima srodnih struka u duhu međusobnog poštovanja i razumevanja.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS