Preporuke
Pročitaj mi

1. MoReq:2001 Model Requirements for the management of Electronic Records MoReq specification (Zahtevi modela za upravljanje elektronskim dokumentima – specifikacija MoReq). Specifikacija pokriva širok raspon zahteva, a namenjena je i javnim i privatnim organizacijama koje žele da uvedu sistem ESUD (Elektronski sistem za upravljanje dokumentarnom građom) ili žele da ga ispravno revidiraju. Zahtevi uključeni u specifikaciju MoReq trebalo bi, ako se sprovedu, da rezultuju sistemom za upravljanje elektronskim dokumentima koji će imati željeni stepen pouzdanosti i celovitosti.


2. Recommendation No. R (2000) 13 of the Committee of Ministers to Member States on a European Policy on Access to Archives (Preporuka br. R(2000) 13 Odbora ministara državama članicama o dostupnosti arhivske građe). Preporuka ističe potrebu za usklađivanje pravnih normi koje tretiraju dostupnost arhivske građe i u tom smislu nudi načela i procedure koje pri tome treba poštovati. Između ostalog, preporukom se ističe da bi glavni principi o dostupnosti arhivske građe trebalo da budu ugrađeni u zakone, da bi pravila o dostupnosti trebalo jednako primenjivati u celoj zemlji, da bi trebalo onemogućiti da bilo koja kategorija korisnika ima povlašćen položaj, da besplatno korišćenje arhivske građe i informativnih sredstava čini osnovu obezbeđivanja dostupnosti arhivske građe itd.


3. Recommendation Rec (2002) 2 of the Committee of Ministers and explanatory memorandum Access to official documents (Preporuka R(2002) 2 Odbora ministara državama članicama o dostupnosti službenih dokumenata). Preporuka se odnosi samo na službena dokumenta koja čuvaju tela javnih vlasti, a principi za čije poštovanje se preporuka zalaže jesu: garantovanje prava pristupa svakome, precizno navođenje svakog ograničenja u zakonskoj regulativi, neobavezivanje podnosioca zahteva da navede razloge za pristup službenim dokumentima, besplatna dostupnost itd.


4. Recommendation Rec(2003)15 of the Committee of Ministers to member states on archiving of electronic documents in the legal sector (Preporuka R(2003) 15 Odbora ministara državama članicama o arhiviranju elektronskih dokumenata u pravnom sektoru). Cilj preporuke je da sa jedne strane privuče pažnju zemalja članica (konkretno organizacija pravnog sektora i službi za arhiviranje) na rizike i probleme arhiviranja elektronskih dokumenata, a sa druge da ukaže na principe koje treba poštovati kako bi se pronašlo podesno rešenje arhiviranja elektronskih dokumenata u pravnom sektoru.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS