Zakoni, pravilnici, uredbe, uputstva

ZAKON O KULTURNIM DOBRIMA ("Sl. glasnik RS", br. 71/94) Preuzmite datoteku u pdf formatu, (262.80 kB)


ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE (Službeni list SRJ”br. 12/98 od 6.3.1998. godine sa Ispravkama objavljenim u "Službenom listu SRJ" od 13.3.1998. godine) Preuzmite datoteku u pdf formatu, (127.12 kB)


ZAKON O ELEKTRONSKOM POTPISU ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004) Preuzmite datoteku u pdf formatu, (162.99 kB)


UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANjU SAVEZNIH ORGANA UPRAVE I SAVEZNIH ORGANIZACIJA ("Službeni list SFRJ" br. 34/89) Preuzmite datoteku u pdf formatu, (118.13 kB)


UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I NAČINU KANCELARIJSKOG POSLOVANjA SAVEZNIH ORGANA UPRAVE I SAVEZNIH ORGANIZACIJA Preuzmite datoteku u pdf formatu, (293.26 kB)


UREDBA O LISTI KATEGORIJA REGISTRATURSKOG MATERIJALA I O ODABIRANjU I PRIMOPREDAJI ARHIVSKE GRAĐE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE ("Službeni list SRJ" br. 49/99.) Preuzmite datoteku u pdf formatu, (111.32 kB)


STRUČNO-TEHNIČKO UPUTSTVO ZA PRIMENU UREDBE O LISTI KATEGORIJA REGISTRATURSKOG MATERIJALA I O ODABIRANjU I PRIMOPREDAJI ARHIVSKE GRAĐE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE Preuzmite datoteku u pdf formatu, (72.84 kB)


UPUTSTVO O PEČATIMA I ŠTAMBILjIMA ORGANA UPRAVE SAVETA MINISTARA ("Sl. list SCG", br. 20/2003) Preuzmite datoteku u pdf formatu, (101.43 kB)


UPUTSTVO ZA SREĐIVANjE I OBRADU ARHIVSKIH FONDOVA I IZRADU INFORMATIVNIH SREDSTAVA U ARHIVU JUGOSLAVIJE Preuzmite datoteku u pdf formatu, (236.32 kB)


PRAVILNIK O PREUZIMANjU, SMEŠTAJU, ČUVANjU, ZAŠTITI I KORIŠĆENjU ARHIVSKE GRAĐE U ARHIVU JUGOSLAVIJE I O PROFESIONALNOJ ODGOVORNOSTI RADNIKA ARHIVA U ODNOSU NA ARHIVSKU GRAĐU Preuzmite datoteku u pdf formatu, (316.41 kB)


© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS